Článok 1

Názov a sídlo

1.1 Názov :    KLUB AKNELA

                        je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

1.2 Sídlo:       Jána Fraňa 3927/3, 036 01 M A R T I N 

 

Článok 2

Ciele

 2.l.  Klub AKNELA je záujmovou organizáciou, ktorú na základe dobrovoľnosti vytvorili členovia klubu, ktorých cieľom je rozvíjať rekreačnú pohybovú kultúru, podporovať šport detí a mládeže a dospelých , tanečný šport, hudobné a záujmové vzdelávanie a jazykovú kultúru.

2.2. Klub AKNELA je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorý svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

2.3. Klub AKNELA je politicky nezávislý

2.4. Klub AKNELA tvoria členovia, ktorí sa prihlásia za riadnych členov.

2.5. Sídlom  Klubu AKNELA je Jána Fraňa 3927/3, 036 01  Martin

2.6. Klub AKNELA prevádzkuje činnosti svojich klubových aktivít na základe zmluvy o prenájme.

Poslaním klubu AKNELA je:

a) podieľať sa na telesnom, pohybovom, hudobnom, kultúrnom, funkčnom a jazykovom rozvoji členov klubu

b) realizovať plnenie výchovných a vzdelávacích úloh so zameraním na upevnenie aktívneho zdravia, zvyšovanie výkonnosti a jazykovej zdatnosti

c) zabezpečiť a rozvíjať  jednotlivé druhy a formy rekreačnej telovýchovy , športovej činnosti   a jazykovej výchovy

d)zastupovať záujmy členov klubu AKNELA, zabezpečiť registráciu členov, viesť evidenciu, propagovať činnosť klubu v masovokomunikačných prostriedkoch

r)starať sa o odborných cvičiteľov a lektorov

f) organizovať súťaže a prehliadky v tanečnom športe, tanečné akadémie  večierky s tanečným zameraním. Výstavy   kultúrnych a zberateľských aktivít  pôsobiacich v záujmovom združení Klub AKNELA

g) prednostne podporovať šport detí , mládeže a dospelých

                                                  

Článok 3

Členstvo klubu AKNELA

 

3.1. Riadnym členom klubu AKNELA sa môže stať na základe dobrovoľnosti každý, kto súhlasí s poslaním a stanovami klubu AKNELA

3.2. Členstvo z združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom- klubom na základe  prihlášky alebo zápisu do dochádzkovej triednej knihy.

3.3. Pri kolektívnom členstve(tanečné kluby, iné združenia, hudobné skupiny, športové oddiely) sa všetci členovia stávajú členmi združenia Klubu AKNELA

3.4. Pri individuálnom členstve je vznik členstva podmienený zaplatením členského poplatku, ktorého výšku určuje výbor združenia

3.5.Členstvo zaniká:

      3.5.1 - vystúpením z klubu

      3.5.2 - vylúčením za neplnenie základných povinností a nedodržiavanie stanov klubu

      3.5.3 - zánikom klubu

 

 3.6  Členovia združenia majú práva : 

 

 -zúčastňovať sa podľa svojich možností na pohybovom, hudobnom  a jazykovom procese a ďalších podujatiach organizovaným klubom

- zúčastňovať sa na rokovaniach klubu, vyjadrovať svoje názory, návrhy a kritiku

 6.7 Členovia združenia majú povinnosti 

Vstupom do klubu AKNELA sa dobrovoľne členovia zaväzujú plniť tieto podmienky:

- iniciatívne sa podieľať na práci klubu v zmysle stanov a plniť úlohy vyplývajúce zo Stanov klubu AKNELA

- podieľať sa na financovaní klubu formou členského príspevku odsúhlaseného výborom klubu

- hospodáriť s prostriedkami na činnosť, údržbu a iné potreby pridelené klubu výhradne podľa stanovenej účelnosti

 

 

Článok IV

Orgány združenia

 

4.1. Orgánmi združenia sú:

     4.1.1 najvyšší orgán - členská schôdza, zložená z členov, alebo zákonných zástupcov

     4.1.2 štatutárny orgán - predseda, hospodár, člen výboru

4.2. Pre riadenie činnosti klubu AKNELA si členská schôdza volí výbor klubu.

4.3. Členská schôdza :

            - volí výbor klubu AKNELA na dvojročné funkčné obdobie

            - schvaľuje stanovy klubu a ich zmeny

            - prerokováva správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie

            - schvaľuje všetky závažné otázky ako vstup a výstup a iné

            - rozhoduje o zániku klubu AKNELA

4.4. Zastupovať klub pri styku s inými inštitúciami a organizáciami so samostatným podpisovým právom sú splnomocnený predseda klubu, hospodár a člen výboru, ktorých volí  členská schôdza na dvojročné funkčné obdobie.

 

Článok V

Majetok a hospodárenie

5. Zdroje prostriedkov:

5.1 členské príspevky stanovené Stanovami klubu AKNELA

5.2 dary od fyzických osôb,  granty a dotácie od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy a príspevky od jednotlivých organizácií

5.3 príjmy z organizovania pohybových hudobných tanečných a jazykových a iných  kurzov

-5.4 prostriedky z reklamy na podujatiach organizovanými občianskym združením Klub AKNELA

5.5 príjmy z prenájmu priestorov ktorými disponuje na základe zmluve o prenájme

 

Hospodárenie Klubu AKNELA sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi. V prípade zániku klubu AKNELA menuje členská schôdza likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR

 

 

Článok VI

Záverečné ustanovenie

 

6.1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na MV.

6.2. Výklad stanov robí výbor klubu AKNELA

6.3. Platnosť Stanov klubu AKNELA

6.4. Zmenu stanov KLUBU AKNELA schválila Výročná členská schôdza   XX marca 2017 v Martine

6.5. Schválením nových stanov sa súčasne rušia stanovy Klubu AKNELA  schválené a zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 29.11.2002 VVS/1-900/90-12178-2 a doplnkami VVS/1-900/90-12178-3, VVS/1-900/90-12178-4 a VVS/1-900/90-12178-5

 

© 2017-2021 KTŠ Aknela. All Rights Reserved. Designed by Jarkovsky | design.