ČLÁNOK I.
 Poslanie KTŠ Aknela

 1. Jeho poslaním je získavať a združovať záujemcov o tanečný šport , vyhľadávať nové talenty.
 2. Neustále rozvíjať umeleckú , technickú a športovú činnosť s rozvojom osobnosti jednotlivých členov a účelne prispievať k ich estetickému a kultúrno – športovému rozvoju.
 3. Do práce a rozvoja tanečného športu zapájať čo najširší okruh obyvateľov mesta.

ČLÁNOK II.
Cieľ založenia KTŠ Aknela

 1. KTŠ je zriadený na základe dobrovoľného príchodu jednotlivých záujemcov o súťažný tanečný šport.
 2. Zrušenie KTŠ môže nastať len na základe rozhodnutia vedenia KTŠ , alebo na základe zrušenia zriaďovateľa – O Z AKNELA v Martine .
 3. KTŠ z dôvodu odborného rastu jednotlivých členov klubu vykonáva nácvikové dni počas 10 mesiacov v roku t.j. od septembra do júna.


ČLÁNOK III.
Organizačná štruktúra vedenia KTŠ Aknela

 1. Riadenie KTŠ Aknela má po organizačnej stránke na starosti jeden z členov klubu , ktorého volia členovia klubu , alebo ich zákonný zástupcovia .
 2. Odborné vedenie KTŠ zabezpečuje odborník so vzdelaním – diplomovaný v obore – učiteľ spoločenského tanca a spoločenskej výchovy.
 3. Vedúci KTŠ na základe doporučenia odborného vedenia a zhodnocovania ich odborných a výchovných metód zamestnáva externých trénerov .
 4. Na rozhodovaní o zadelení párov do krúžku a delení do párov sa vedenie klubu radí s trénermi jednotlivých krúžkov.


ČLÁNOK IV.
Organizačné zabezpečenie jednotlivých nácvikov.

 1. KTŠ zabezpečí tréningové prostredie / sála , hudba,.../
 2. KTŠ zabezpečí tréningové dávky pre jednotlivé krúžky nasledovne :
  a / pre začiatočníkov minimálne 2x v týždni po 45 minút
  b / pre pokročilých tanečníkov 2x v týždni po 45 minút vedený tréning a 60 minút zbiehací tréning.
 3. KTŠ organizuje sústredenia pre jednotlivé krúžky v mesiaci júl / august / . V prípade potreby / stavanie zostáv , príprava na súťaže ..../ aj viac krát za súťažnú sezónu .
 4. KTŠ zabezpečí odborné vedenie jednotlivých nácvikov. 

 


ČLÁNOK V.
Povinnosti členov KTŠ Aknela

 

 1. Platenie členského príspevku vždy do 1veho v mesiaci.
 2. Členova KTŠ sú povinný hlásiť každé vystúpenie, ktoré musí schváliť klub a z ktorého sa 50% ide KTŠ AKNELA.
 3. Členské príspevky sa nevracajú ak :
  - nemoc trvá menej ako dva týždne
  - zruší členstvo v klube člen po dohode s vedením klubu
  - bol člen vylúčený z klubu-porušenie disciplíny
  - člen dobrovoľne zrušil členstvo
  - ukončil tanečnú činnosť
  - prestúpil do iného klubu
 4. Členovia KTŠ sú povinní zúčastňovať sa pravidelných nácvikov vo svojom krúžku / tri neospravedlnené neprítomnosti – vedúci KTŠ môže potrestať člena podľa článku VI. štatútu KTŠ Aknela /. Trénovanie u iného trénera v rámci klubu môže pár po odsúhlasení svojím trénerom, tréning s trénerom z iného klubu je možný až po odsúhlasení vedúcim klubu.
 5. Členovia KTŠ sú povinní zúčastňovať sa vystúpení organizovaných OZ Aknela..
 6. Vybraní členovia KTŠ sú povinní sa zúčastniť predsezónneho sústredenia .
 7. Tanečné páry sú povinné sa zúčastniť minimálne piatich súťaží spoločenského tanca počas tanečnej sezóny .
 8. Jednotliví členovia KTŠ , ktorí chcú prestúpiť do iného tanečného kolektívu spoločenského tanca musia dodržať tento postup : Prestupové termíny sú presne stanovené , t.j. 31.november a 30 jún príslušného roka , pričom nahlásenie prestupu sa musí vykonať u vedúceho KTŠ 2 mesiace pred presne stanoveným termínom . Ak tento postup nebude dodržaný , nebude pár , alebo jednotlivec uvoľnený z KTŠ a udelí sa mu trest podľa článku VI. podmienečné vylúčenie v dĺžke 12 mesiacov / počas ktorého nemôže navštevovať pravidelné nácviky v KTŠ / a až po uplynutí tejto doby sa pristúpi k uvoľneniu podľa prestupového poriadku SZTŠ.
 9. Akékoľvek zrušenie členstva u osôb mladších ako 18 rokov je možné vykonať len po osobnom oznámení rodiča / zákonného zástupcu / dieťaťa vedúcemu KTŠ.
 10. Člen KTŠ Aknela je povinný na tréningový proces prísť riadne upravený v tréningovom klubovom oblečení čiernej farby prípadne vo farebnom tanečnom body dievčatá, na lat úprava šatka sukňa na štt dlhá sukňa alebo tanečné nohavice. Topánky na jednotlivé štýly tanca riadne pripravené na tréningový proces. Vlasy zopnuté do gumičky a upravené sponkami tak u dievčat ako i u chlapcov, ktorí majú dlhšie vlasy.
 11. Člen KTŠ Aknela je povinný hlásiť každé vystúpenie a odvádzať z neho 50% klubu, neplatené vystúpenia musia byť schválené klubom.
 12. Každý člen KTŠ Aknela si môže vytvárať osobný účet na ktorý idú peniaze z vystúpení a to 50%, zo získania 2ˇ% ide na osobný účet 50%, a zo sponzorstva 70% .
 13. Z osobného účtu sa preplácajú iba členské poplatky alebo relevantné účtovné doklady týkajúce sa tanečného športu či jeho regenerácie.


ČLÁNOK VI.
Tresty

1. Vedúci KTŠ pri porušovaní jednotlivých článkov štatútu a disciplíny v klube , na sústredeniach , na klubových akciách používa / podľa závažnosti priestupku / :

A / - verejné napomenutie
B / - podmienečné vylúčenie -dĺžka 3 mesiace
      - dĺžka 12 mesiacov
C / - vylúčenie

ČLÁNOK VII.
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda platnosť pre jednotlivých členov po podpísaní záväznej prihlášky za člena KTŠ Aknela Martin . Jeho doplnky a zmeny je možné vykonávať len od 1. – 31. augusta príslušného roka .

 

Martin 1. august 2018
 

© 2017-2021 KTŠ Aknela. All Rights Reserved. Designed by Jarkovsky | design.